Van Daar Centrum voor Mediumschap en ontwikkeling

Algemene voorwaarden 'Van Daar Centrum voor Mediumschap en ontwikkeling'

Artikel 1. Definities

  • Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus is gesloten.

  • Cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever aan de cursus deelneemt.

  • Cursus: cursus, training, workshop, coaching, counseling of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.

  • Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.
     

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke van 'Van Daar Centrum voor Mediumschap en ontwikkeling', ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke.
2. Wijzigingen van of aanvullingen op de voorwaarden dienen door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.
3. Een inschrijving op de wijze als vermeld in artikel 3 lid 1 of het accepteren van een offerte als bedoeld in artikel 4 lid 2 impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
4. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten voor zover deze in strijd zijn met deze voorwaarden.
 

Artikel 3. Inschrijving en bevestiging open cursus
1. Inschrijving voor de door 'Van Daar Centrum voor Mediumschap en ontwikkeling' te verzorgen cursussen kan door opdrachtgever plaatsvinden door het inzenden per post van het volledig ingevulde inschrijfformulier, door telefonische aan 'Van Daar Centrum voor Mediumschap en ontwikkeling'melding of door aanmelding per e-mail/elektronische post.
2. 'Van Daar Centrum voor Mediumschap en ontwikkeling' bevestigt een inschrijving die is gedaan op de wijze als in het voorgaande lid vermeld steeds schriftelijk (per post, e-mail of anderszins). Door verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de betreffende cursus tot stand. Het bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst kan echter door partijen ook met andere middelen bewezen worden.
3. De opdrachtbevestiging geeft de (inhoud van de) overeenkomst weer, behoudens tegenbewijs.
 

Artikel 4. Prijzen van cursus
1. Bij inschrijving via een inschrijfformulier of telefonische aanmelding gelden de cursusprijzen, zoals deze zijn vermeld in de website van  'Van Daar Centrum voor Mediumschap en ontwikkeling'
2. Bij aanmelding voor een cursus middels het aanmeldingsformulier op basis van een mailing gelden de prijzen als vermeld in die mailing.
3. Bij inschrijving door middel van invulling van het formulier via internet en verzending per e-mail/elektronisch post gelden de prijzen zoals deze ten tijde van de aanmelding op internet zijn vermeld.
4. In de cursusprijzen zijn de kosten voor het cursusmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.
5. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.
6. Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven.
 

Artikel 6. Betaling
1. Na inschrijving voor een cursus zoals vermeld in artikel 3 of na acceptatie van de offerte als bedoeld in artikel 4 zendt 'Van Daar Centrum voor Mediumschap en ontwikkeling' een factuur met betrekking tot de cursus aan de opdrachtgever.
2. Betaling door de opdrachtgever dient integraal te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, doch uiterlijk voor aanvang van de eerste cursusdag, zonder enig recht op korting of verrekening, ten kantore van 'Van Daar Centrum voor Mediumschap en ontwikkeling' of door middel van storting op een door 'Van Daar Centrum voor Mediumschap en ontwikkeling' aangewezen bankrekening.
3. Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 2 van dit artikel genoemde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. De opdrachtgever is in dat geval tevens zonder nadere sommatie vanaf de vervaldatum tot de datum van algehele voldoening een rente verschuldigd van 1% per maand, berekend over het openstaande factuurbedrag, waarbij een deel van een maand wordt beschouwd als een hele.
4. Indien de opdrachtgever niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor'Van Daar Centrum voor Mediumschap en ontwikkeling' voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso, raadsman/advocaat. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag.
5. Indien voor aanvang van de cursus niet de volledige betaling van de cursusprijs door 'Van Daar Centrum voor Mediumschap en ontwikkeling' is ontvangen, dan is de cursist niet gerechtigd aan de cursus deel te nemen, zonder dat dit de opdrachtgever ontslaat van de verplichting tot betaling van de volledige cursusprijs plus eventueel bijkomende kosten.
 

Artikel 8. Annulering open cursus door de opdrachtgever
1. Annulering door de opdrachtgever van de overeenkomst ter zake een open cursus is uitsluitend mogelijk bij aangetekend schrijven tot uiterlijk vier (4) weken voor de geplande eerste cursusdag.
2. Bij annulering tot vier (4) weken voor de eerste cursusdag wordt € 30,- (excl. BTW) in rekening gebracht. Bij annulering vanaf vier (4) weken tot één week voor de eerste cursusdag zal 50% van het verschuldigde cursusbedrag als annuleringskosten in rekening worden gebracht. Bij annulering binnen één (1) week voor de eerste cursusdag is het volledige cursusgeld verschuldigd en heeft de opdrachtgever geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag.
3. Annulering door de opdrachtgever van de cursusovereenkomst na aanvang van de cursus is niet mogelijk.
 

Artikel 9. Verhindering van de cursist
1. Indien een cursist verhinderd is deel te nemen aan de cursus, is vervanging door een andere cursist mogelijk, mits de vervanger uiterlijk een (1) week voor de eerste cursusdag wordt aangemeld bij 'Van Daar Centrum voor Mediumschap en ontwikkeling' . Voor deze vervanging is de opdrachtgever geen extra kosten verschuldigd.
2. Een verhinderde cursist kan op verzoek worden overgeboekt naar eenzelfde cursus op andere data of datum. Bij overboeking worden administratiekosten ad € 19,50 excl. BTW in rekening gebracht. Bij overboeking binnen een week voor de eerste cursusdag bedragen deze kosten 25% van de cursusprijs, met een minimum van € 19,50.
 

Artikel 10. Annulering door 'Van Daar Centrum voor Mediumschap en ontwikkeling'
'Van Daar Centrum voor Mediumschap en ontwikkeling' behoudt zich het recht voor de cursus te annuleren tot uiterlijk drie (3) dagen voor de eerste cursusdag. De opdrachtgevers worden hieromtrent onverwijld op de hoogte gesteld. 'Van Daar Centrum voor Mediumschap en ontwikkeling' zal het door de opdrachtgever betaalde cursusgeld restitueren. Indien mogelijk biedt 'Van Daar Centrum voor Mediumschap en ontwikkeling' de opdrachtgever een alternatief aan. Indien de opdrachtgever hiervan gebruik maakt wordt het cursusgeld niet gerestitueerd.
 

Artikel 11. Aansprakelijkheid
1. 'Van Daar Centrum voor Mediumschap en ontwikkeling' is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een cursus van 'Van Daar Centrum voor Mediumschap en ontwikkeling' ' of de annulering van de cursusovereenkomst door 'Van Daar Centrum voor Mediumschap en ontwikkeling' , tenzij aan 'Van Daar Centrum voor Mediumschap en ontwikkeling' opzet of grove schuld kan worden verweten.
2. Indien 'Van Daar Centrum voor Mediumschap en ontwikkeling' op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.
3. Indirecte schade wordt niet vergoed.
 

Artikel 12. Intellectuele eigendom
1. Het verstrekte cursusmateriaal wordt eigendom van de opdrachtgever. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de cursus, het cursusmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de cursus worden door 'Van Daar Centrum voor Mediumschap en ontwikkeling' voorbehouden.
2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 'Van Daar Centrum voor Mediumschap en ontwikkeling' is de opdrachtgever niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte cursusmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.
 

Artikel 13. Vervanging docent of trainer
'Van Daar Centrum voor Mediumschap en ontwikkeling' is te allen tijde gerechtigd een docent of trainer, door haar met de uitvoering van de cursusovereenkomst belast, te vervangen door een andere docent of trainer.
 

Artikel 14. Reclame
1. De opdrachtgever dient een reclame met betrekking tot de uitvoering van de cursusovereenkomst of een met de cursus samenhangende administratieve procedure schriftelijk kenbaar te maken binnen 8 dagen na aanvang van de cursus en deze te richten aan de directeur van 'Van Daar Centrum voor Mediumschap en ontwikkeling' Aangaande de reclame zal een schriftelijke reactie volgen.
2. Reclames aangaande de factuur dienen binnen 8 dagen na factuurdatum op dezelfde wijze als in lid 1 vermeld kenbaar te worden gemaakt, waarna de afhandeling eveneens schriftelijk zal plaatsvinden.
 

Artikel 15. Toepasselijk recht
1. Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van 'Van Daar Centrum voor Mediumschap en ontwikkeling' en overeenkomsten tussen 'Van Daar Centrum voor Mediumschap en ontwikkeling' en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, (rechts) handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te 's-Gravenhage, tenzij de wet anders voorschrijft.

Contactformulier

 

Kitty Boom

Mediumpraktijk

Middeldijk 73

2992 SH  Barendrecht

 

kittyboom@live.nl

mob.: 06-52547454

 

Bedankt voor uw mail. Wij nemen z.s.m. contact met uw op.